Минералната вода на село Долни Раковец

Минерална вода село Долни Раковец

В селото има 9 извора от които блика минерална вода с дебит 750 л/мин  и температура 32-34 градуса. Това са: „Свиленово банче“, „Окно“, „Горнораковско банче“, „Банки“, изворът до бившата Ситнилска воденица, „Агино банче“ и каптираният извор до банята.

Топлата вода идва от дълбочина около 600-700 метра и е с високо съдържание на карбонати (варовита). Общата минерализация на водата е 462 мг/л., и има хидрокарбонатна натриево-калциева характеристика. Хората, които имат проблеми със стомаха могат да пият минерална вода направо от чешмите. Част от водата е каптирана и от нея е водоснабдено селото. Каптажите са два, а водата е захваната в резервоар, откъдето се подава на населението. Преди години на извора се редяло с тубички и дамажданки цялото село. За да си налее вода за пиене, защото тогава течността била кът.

Освен за хигиенни цели, водата е подходяща питейно водоснабдяване, за изграждане на спортно-профилактични съоръжения и др. Много добри показатели има минералната вода за бутилиране като трапезна (практически тя не съдържа натриев хлорид) и за производство на безалкохолни напитки.

Чешмата в центъра на село Долни Раковец

Чешмата в центъра на село Долни Раковец

Къпането е разкошно, защото водата от чешмата е приятно хладко-топла за горещините. Колкото повече тече водата, толкова по-топла става. Когато е студено навън се усеща много силно тази температура. Също така под селото на дълбочина 3-4 метра има огромно подземно езеро със студена вода годна за пиене. С нея хората си поливат градините. Поради тези големи количества вода, селото е потънало в райска зеленина.


Химически анализ на водата 2005 година

Dolni Rakovec_Voda_001

Dolni Rakovec_Voda_003


Химически анализ на водата 1956 година 

 П Р О Т О К О Л

 No 23

Изследването се завърши на 23. Юли 1956 година от Йосиф Л. Меламед, м л. н. сътрудник при научно-изследователсктия институт по балнеология, курортология и физиотерапия.

Изпратената проба минерална вода от резервоара на банския извор в с. Долни Раковец е в трилитрови галони, изпълнени на 2.Юли 1956 г., пристигнали в лабораторията на 4. Юли 1956 г. Изворът е каптиран и има дебит 750 л/м. Сведенията за дебита и температурата, както и пробите са изпратени от участъковата здравна служба с. Долни Раковец.

АНАЛИЗ

Водата е бистра, безцветна, без миризма.

Температурата на водата е 32 С.

Реакция към фенолфталеин: слабо кисела.

– “ “ метилоранж: алкална РН: 7.25.

Нитрати има около 1 м гр. (л) нитрати и амоняк няма.

В един литър вода се съдържат:

Катиони     мгр.  мгр.екв.    5

Натрий и калции   7.15  0.2981      5.41

Калций      61.93 3.0906      56.09

Магнезий    25.80 2.12113     38.50

Желязо      следи –           –

Алуминий    следи –           –

Манган      не се установи    –     –

––      ––

5.500 100.00

Аниони

Флуор 0.22  0.0116      0.21

Хлор  5.45  0.1536      2.79

Сулфат      16.48 0.3431      6.23

Хидрокарбонат     305.09      5.0000      90.74

––       ––      ––

422.20      5.5100      100.00

Металсилициева к-на 15.87

Метаборна к-на    следи 0.38 мгр/л.

Свободен въглероден двуокис

(определен в лабораторията)

22.83

––

460.83

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Общото количество на разтворените твърди вещества възлиза на 438.07 млг./л.